Lesko - mapy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Delimitacja obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

 
Podstawą wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji jest analiza wskaźników we wszystkich sferach tj. w społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej.
Następnym krokiem po wyliczeniu wskaźników jest normalizacja wskaźników w każdej ze sfer w oparciu o następujący wzór:
wzor
Gdzie:
Wn – wskaźnik wystandaryzowany,
Ww – wartość wskaźnika dla danej jednostki analitycznej,
Wśr – średnia arytmetyczna wskaźnika dla gminy,
σ – odchylenie standardowe wskaźnika.

Standaryzacja wskaźnika oznacza jego odchylenie od jego wartość średniej dla gminy, która zawsze wynosi 0. Wartości znormalizowanych wskaźników mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Wskaźniki dodatnie wskazują, które obszary w gminie są zdegradowane w poszczególnych zagadnieniach, wartości ujemne natomiast wskazują na korzystniejszą sytuację na poszczególnych jednostkach. Normalizując wskaźniki należy również uwzględnić specyfikę wskaźników, tzn. im niższa wartość wskaźnika tym większy poziom degradacji, należy pomnożyć go przez (-)1.

Analiza wskaźników syntetycznych we wszystkich sferach umożliwia porównanie jego wartości dla danej jednostki analitycznej. Wysokie wartości wskaźnika syntetycznego w każdej sferze dla danej jednostki świadczą o jego dużym poziomie degradacji.

Jako obszar zdegradowany wskazuje się wszystkie jednostki analityczne, które mają wartość dodatnią w sferze społecznej oraz co najmniej wartość dodatnią w jednej z pozostałych sfer.

Za obszar zdegradowany uznano Lesko, które oprócz dodatnich wskaźników w sferze społecznej charakteryzuje się również tym, iż jest to obszar o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy.
 
Miejscowość/ulice Wskaźnik syntetyczna sfera społeczna Wskaźnik syntetyczna sfera środowiskowa Wskaźnik syntetyczna sfera gospodarcza
Bachlawa -2,19 0,48 0,37
Bezmiechowa  Dolna -1,47 0,25 0,38
Bezmiechowa Górna 5,31 0,56 0,39
Dziurdziów -1,33 0,75 0,40
Glinne -0,04 0,00 0,61
Hoczew 2,27 0,45 0,54
Huzele -0,47 -0,31 0,40
Jankowce -0,76 0,44 0,25
Łączki -1,98 0,01 0,04
Łukawica -1,29 0,11 0,32
Manasterzec 0,03 0,29 0,35
Postołów -0,05 0,24 0,36
Średnia Wieś 0,05 0,36 0,44
Weremień -0,04 0,05 0,28
Lesko 0,36 -0,25 0,17
1000-lecia 7,30 -0,31 -0,68
Akacjowa 0,28 -0,31 0,35
Al. Jana Pawła -0,69 -0,15 0,03
Basztowa -2,36 -0,31 -0,48
Berka Joselewicza 5,58 -0,31 0,32
Bieszczadzka 8,89 -0,19 -0,29
Broniewskiego -1,15 -0,22 0,40
Fredry -1,91 0,05 0,87
Grunwaldzka 1,04 0,02 -0,21
Jesionowa -2,19 0,19 0,87
Kazimierza Wielkiego 3,99 -0,31 -0,61
Kochanowskiego -0,53 -0,31 -1,29
Konopnickiej 6,08 -0,31 -0,48
Kościuszki -1,39 -0,23 -0,14
Krasickich -2,19 -0,31 -0,67
Kwiatowa 4,47 -0,18 -0,21
Łazienna -2,19 -0,31 0,56
Mickiewicza -0,38 -0,31 0,69
Moniuszki -2,19 -0,31 -0,26
Ogrodowa -2,19 -0,31 0,87
Osiedlowa -1,66 -0,01 -0,03
Ossolińskich -1,68 -0,31 -0,15
Parkowa 20,85 -0,31 0,87
Pieski Świat -2,45 -0,31 0,87
Piłsudskiego -1,46 -0,31 0,87
Piotra Kmity -1,21 -0,31 0,45
Plac Konst. 3 Maja -0,08 -0,24 -0,14
Plac Pułaskiego -0,27 -0,31 -3,56
Podgórska 0,02 -0,31 -0,21
Przemysłowa -2,62 -0,31 -5,76
Rynek 0,08 -0,31 -1,09
Sanowa -2,19 0,69 0,87
Sienkiewicza -2,19 -0,31 0,49
Słoneczna -2,19 -0,31 0,06
Słowackiego -2,02 -0,28 0,34
Smolki -0,53 -0,31 0,57
Spacerowa -2,19 -0,31 0,87
Stawowa 4,99 -0,31 0,47
Szopena -2,19 -0,31 -0,28
Śliżyńskiego -1,98 -0,31 -0,24
Turystyczna -2,19 7,85 -1,82
Unii Brzeskiej 4,43 -0,25 0,21
Waryńskiego -1,61 -0,31 -0,28
Widokowa -2,19 -0,31 0,02
Wiejska -2,19 0,38 -0,27
Wierzbowa -2,19 0,84 -1,03
Wincentego Pola -0,38 -0,31 -0,13
Wincentego Witosa 4,91 -0,31 -0,93
Wolańska -0,77 -0,31 0,67
Wspólna -2,19 -0,31 -0,21
Wyspiańskiego -2,19 -0,31 0,87
Zasanie -2,19 -0,31 0,87
Zielona -2,19 -0,31 0,87
Zygmunta Kaczkowskiego -0,79 -0,21 0,07
Źródlana -2,19 -0,31 0,32
Żeromskiego -1,84 -0,01 0,61
 
Obszar zdegradowany

Jako obszary rewitalizacji wskazuje się jednostki analityczne, które znajdują się w granicach obszaru zdegradowanego, odznaczają się kumulacją negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz dodatkowo w jednej ze sfer, a także mają szczególnie duże znaczenie dla rozwoju gminy. Do wyznaczenia obszaru rewitalizacji przyjęto, że liczba wskaźników w sferze społecznej musi być co najmniej 3 oraz musi występować degradacja w jednej ze sfer pozostałych. Dodatkowo kierowano się tym, aby obszar był spójny przestrzennie. Dlatego też jako obszar wskazano następujące ulice zamieszczone w poniższej tabeli.
 
Miejscowość/ulice Liczba wskaźników gorszych niż średnia w sferze społecznej Liczba wskaźników gorszych niż średnia w sferze środowiskowej Liczba wskaźników gorszych niż średnia w sferze gospodarczej
1000-lecia 7 0 0
Berka Joselewicza 6 0 1
Grunwaldzka 6 0 0
Kazimierza Wielkiego 3 0 0
Konopnickiej 3 0 0
Kościuszki 3 0 0
Krasickich 2 0 0
Łazienna 2 0 1
Mickiewicza 4 0 1
Moniuszki 2 0 0
Ossolińskich 3 0 0
Parkowa 5 0 1
Piłsudskiego 3 0 1
Piotra Kmity 5 0 1
Plac Konst. 3 Maja 7 0 0
Rynek 6 0 0
Sienkiewicza 2 0 1
Słowackiego 3 0 1
Smolki 6 0 1
Śliżyńskiego 2 0 0
Waryńskiego 3 0 0
Wincentego Pola 2 0 0
Zygmunta Kaczkowskiego 6 0 0
 

 
Obszar rewitalizacji

Zaproszenie do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych
Szanowni Państwo,
 
Przedstawiamy wyniki spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lesko na lata 2017-2023”.

Obecnie trwa analizowanie zgłoszonych uwag dotyczących rozszerzenia obszaru rewitalizacji.

Prosimy o składanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na załączonym formularzu (Wzór karty projektu rewitalizacyjnego). Termin składania propozycji upływa 8 maja 2017 roku.

załączniki:

Zaproszenie do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Lesko na lata 2017-2023”
Zaproszenie
Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Lesko na lata 2017-2023”.
Nasza praca przyczyni się do opracowania dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na działania służące wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów gminy, określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić swój czas na udział w kolejnych konsultacjach w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko, sala nr 7.
Jednocześnie informujemy, że materiały z poprzedniego spotkania/warsztatu konsultacyjnego znajdują się na stronie internetowej gminy www.lesko.pl w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lesko na lata 2017-2023”.
Celem spotkania w dniu 20 kwietnia br. będzie ustalenie potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych.
 
Ramowy program spotkania przewiduje:
  • Podstawowe informacje na temat rewitalizacji.
  • Prezentacja wyników pracy podczas poprzedniego warsztatu.
  • Prezentacja obszaru rewitalizacji.
  • Formułowanie propozycji działań rewitalizacyjnych.
  • Prezentacja kart i propozycji projektów.
 

Zaproszenie do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Lesko na lata 2017-2023”
Logo
Szanowni Państwo,
 
Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Lesko na lata 2017-2023”. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.
Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał potrzebom lokalnej społeczności, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić swój czas na udział w konsultacjach w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, sala nr 7.

Nasza praca przyczyni się do opracowania dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na działania określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wyznaczonych obszarach gminy.

Celem spotkania w dniu 10 kwietnia br. będzie wstępna diagnoza zdegradowanych przestrzeni do wyznaczenia obszaru rewitalizacji w gminie.
 

Ramowy program spotkania przewiduje:
  • Prezentację etapów realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lesko na lata 2017-2023”.
  • Podstawowe informacje na temat rewitalizacji.
  • Prezentacja wyników badania ankietowego.
  • Identyfikacja problemów, zjawisk kryzysowych w gminie.
  • Wstępne wskazanie obszarów wymagających rewitalizacji.

Warsztat I Rewitalizacja Lesko 10.04.2017

Formularz konsultacyjny i raport

URZĄD MIASTA I GMINY
UL. PARKOWA 1
38-600 LESKO
tel: (013) 469-80-01
fax: (013) 469-64-58
gmina@lesko.pl

Odpady komunalne.
Karta dużej rodziny
.
38-600 Lesko, ul. Rynek
tel./fax: (13) 469 66 95
bcit@lesko.pl
Wybierz poprzedni miesiąc maj 2017 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
16741379150916471395138416691545141516981594
.
.
.
.


Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
rect Strona główn Mapa serwisu Dodaj do ulubionych RSS BIP Skrzynka podawcza Kontakt Poleć Znajomemu lupa
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]